Our Family History

Maren Jensdatter Bloch

Kvinde


Generationer:      Standard    |    Lodret    |    Kompakt    |    Boks    |    Kun tekst    |    Anetavle    |    Viftediagram    |    Medie    |    PDF

Generation: 1

 1. 1.  Maren Jensdatter Bloch (datter af Jens Pedersen og Inger Jensdatter Bloch).

  Maren — Søren Stephansen (Virst). Søren døde 1629. [Gruppeskema]

  Børn:
  1. Jens Sørensen Jelling døde 1679.

  Maren — Jørgen Pedersen Lemvig. Jørgen døde 13 jan. 1679. [Gruppeskema]

  Børn:
  1. Hans Jørgensen (Jelling) blev født 1647; døde 19 dec. 1734.
  2. Stephan Jørgensen (Jelling) døde 1674.
  3. Søren Jørgensen (Jelling) døde 1678.

Generation: 2

 1. 2.  Jens Pedersen (søn af Peder Thøgersen og Margrethe Jensdatter); døde 1609.

  Jens blev gift med Inger Jensdatter Bloch 1599, Viborg, Danmark ?. Inger (datter af Jens Nielsen Bloch og Anna Jensdatter Høg) døde ca. 1613. [Gruppeskema]


 2. 3.  Inger Jensdatter Bloch (datter af Jens Nielsen Bloch og Anna Jensdatter Høg); døde ca. 1613.

  Notater:

  I sit Ægteskab med Jens Pedersen havde Inger Bloch efter personalhistorikeren Oluf Hermansen Nysted en Søn Jens, samt en Datter Maren.

  Til hendes Bryllup havde Brudgommens Fader, Peder Thøgersen, der med stor Samstemmighed var blevet kaaret til Biskop ved Valget i 1571, og hvis Enke ægtede Mag. Morten Hvas, skrevet et »Epithalamium«, der blev trykt.

  Børn:
  1. Jens Jensen Bloch døde 07 nov. 1675.
  2. 1. Maren Jensdatter Bloch


Generation: 3

 1. 4.  Peder Thøgersen blev født 1532, Viborg (søn af Thøger Jensen og Anna Pedersdatter); døde 03 jan. 1595, Viborg; blev begravet , Viborg domkirke.

  Notater:

  Biskop i Viborg fra 1571.

  Død:
  Wiberg har 13. jan. 1594.

  Peder — Margrethe Jensdatter. Margrethe (datter af Jens Hansen og Maren Knudsdatter) døde 1603, Viborg. [Gruppeskema]


 2. 5.  Margrethe Jensdatter (datter af Jens Hansen og Maren Knudsdatter); døde 1603, Viborg.
  Børn:
  1. 2. Jens Pedersen døde 1609.
  2. Thøger Pedersen blev født 1568; døde 01 apr. 1626, Aalborg, Danmark.
  3. Peder Pedersen blev født 1580; døde 1645.
  4. Anna Pedersdatter
  5. Maren Pedersdatter døde 04 okt. 1588, Viborg, Danmark.
  6. Else Pedersdatter blev født 1559; døde 17 maj 1591, Viborg, Danmark.
  7. Karen Pedersdatter
  8. Margrethe Pedersen

 3. 6.  Jens Nielsen Bloch (søn af Niels Block og Kirsten Jensdatter); døde ca. 21 okt. 1580, Viborg..

  Notater:

  Med sin Hustru Anna Høg, skal han have haft 7 Børn [A.C.Krog: Efterretn. om Viborg By.]. Nysted [Oluf Hermansen, Degn, Klokker og Bedemand i Hobro, Personalhistoriker] har paa en lille Lap Papir opført Navnene paa 5 Døtre i ret god Overensstemmelse med Oplysningerne i Wibergs Præstehistorie og nævner dem i følgende Orden: Cidsel, Inger, Dorothe, Marie og Karen, men han anfører ikke noget om eventuelle Sønner; der er dog Mulighed for, at en Lauritz Bloch i Viborg har været Søn af Magister Jens.

  Jens Bloch, der var Sognepræst ved Domkirken [i Viborg] og havde Bopæl i Mogensgade, blev ikke nogen gammel Mand, sikkert kun 40-45 Aar gl., den 21. eller 22. Oktober 1580 afgik han ved Døden - ifølge en Aarbogsoptegnelse af en grasserende Pestfeber - allerede den paafølgende 3. Novbr. udstedes der nyt Forleningsbrev m. H. t. det ved hans Død ledigtblevne Kannikedømme.

  I 1559 kom han som Student til København og tager her Baccalaurgraden; 1561 nævnes han som studerende i Wittenberg [Nye Kirkehist. Saml. I, s. 475]. Da Rørdam i sit Værk om Københavns Universitets Historie [II, s. 562-63] oplyser, at Jens Bloch, som han ganske vist - ligesom Wiberg i sin Præstehistorie - angiver at være Søn af Herredsfoged Niels Bloch i Rinds Herred, i 1563 var Professor pædagogicus i København [jvf. Vinding Acad. Haun., s. 127], maa det siges at være en stærk Overdrivelse, naar det af Wiberg meldes, at han havde været udenlands i 15 Aar. Rørdam knytter til det anførte Bemærkningen om, at Jens Bloch's Moder var Søster til Biskop Jens Pedersen Skjelderup, men dette Familieskab kommer ogsaa frem i en af Imm. Barfoed nærmere belyst Affære [Kirkehist. Saml. I, s. 263] med en uordineret Præst, der ved falske Erklæringer fra Jens Bloch's Svigersøn, Ærkedegnen Dr. med. Johannes Paludan, samt formentlige Svoger, Kanniken Peder Jensen Høg, begge i Viborg, søger at bevise, at et med Biskop Skjelderups Navn underskrevet Ordinationsbrev virkelig er udfærdiget af denne. Senere fremskaffes et ægte Brev af 5. okt. 1591 fra de 2 Mænd, hvorved det bekræftes, at der forelaa Falskneri, og dette Brev angives skrevet af »voris Drengh Niels Block« [Sidstnævnte maa uden Tvivl høre til Slægten, uden at det dog kan siges, hvor han bør anbringes.].

  Jens — Anna Jensdatter Høg. [Gruppeskema]


 4. 7.  Anna Jensdatter Høg

  Notater:

  Hun satte i levende Live et Gravmindesmærke over Manden, sig selv og Børnene i Domkirkens søndre Kapel [Resen: Viborg Bispedømme, s. 28].

  Børn:
  1. Cidsel (Cecilie) Jensdatter Bloch døde eft. 1615.
  2. 3. Inger Jensdatter Bloch døde ca. 1613.
  3. Dorothe Jensdatter Bloch døde 14 jul. 1618, Viborg ?.
  4. Marie Jensdatter Bloch døde 13 feb. 1600.


Generation: 4

 1. 8.  Thøger Jensen døde 19 apr. 1538, Viborg; blev begravet 6 jun. 1538, Sortebrødrekloster i Viborg.

  Notater:

  Ifølge Wiberg søn af en Jens Løvenbalk til Tjele og Helene Pedersdatter Munk.

  Thøger — Anna Pedersdatter. [Gruppeskema]


 2. 9.  Anna Pedersdatter
  Børn:
  1. 4. Peder Thøgersen blev født 1532, Viborg; døde 03 jan. 1595, Viborg; blev begravet , Viborg domkirke.

 3. 10.  Jens Hansen døde 2 sep. 1558, Viborg, Danmark.

  Notater:

  Død:
  Epitafium.

  Jens — Maren Knudsdatter. [Gruppeskema]


 4. 11.  Maren Knudsdatter
  Børn:
  1. Anna Jensdatter døde 1592.
  2. 5. Margrethe Jensdatter døde 1603, Viborg.

 5. 12.  Niels Block døde (1573-1574).

  Notater:

  Herredsfoged i Hindsted Herred. Bosat i Rold.

  Niels — Kirsten Jensdatter. [Gruppeskema]


 6. 13.  Kirsten Jensdatter

  Notater:

  Kirsten Jensdatter, som iøvrigt angives at have været Søster til Biskop Jens Pedersen Skjelderup, der antagelig var født i Skellerup tæt ved Hobro [Rørdam: Kbhvns Univ. II, s. 562-63 og Kirkehist. Saml. I, s. 629. Lampe: Bergens Stifts Biskoper og Præster angiver ham mærkeligt nok født 1499 i Skeldrup paa Fyn, og har ogsaa Forældrenes Navne, men efter Forbindelsen med Bloch'erne synes det dog naturligst at henføre ham til Skellerup ved Hobro.]

  Børn:
  1. 6. Jens Nielsen Bloch døde ca. 21 okt. 1580, Viborg..
  2. Troels Bloch
  3. Søren Nielsen Bloch
  4. Sidsel Bloch
  5. Morten Bloch døde 14 mar. 1610, Kollerup kirke.
  6. Morten (Christen?) Bloch
  7. Mikkel Bloch
  8. Søren Bloch
  9. Per Bloch
  10. Peder Bloch døde (1623 - 1624).
  11. Jens Bloch
  12. Mette Nielsdatter Bloch
  13. Dorothe Nielsdatter Bloch